Freitag 07.01.21

Freitag

„OPENING UP“

AMRAP 15:

10 Wall Balls (20/14)
15 Burpee Box Jump Overs (24″/20″)
20 Wall Balls (20/14)
15 Burpee Box Jump Overs (24″/20″)
30 Wall Balls (20/14)
15 Burpee Box Jump Overs (24″/20″)

Add 10 Wall Balls Per Round

[Kilos = 9/6]

*Score = Rounds + Reps