Freitag

Freitag

Kraft 

Front Squats

5/5/5/3/3/3

Metcon

Amrap 15 Min
19 Wall Balls
19 cal Erg of Choice